سالی بر ما و شما گذشت

کنارتان بودیم  تا شاید

گامهایتان نلرزد و آرامشتان شادمان نماید..

هفتم اسفند روز گرامیداشت وکیل را پاس می داریم