هفتم اسفند ماه روز بزرگداشت وکیل مدافع را به تمامی همکاران و حق جویان تبریک می گوییم