بر اساس مصوبۀ ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی، مجتمع های قضائی مشهد به مکان های جدید متقل خواهند شد

ساختمان جدید الاحداث ولایت واقع در ابتدای خیابان شهید ساجدی نیز اکنون به بهره برداری رسیده است

 

112 جابجایی بزرگ مجتمع های قضائی شهر مشهد