پولهای این قوم به حج رفته صرف چه میشود؟ برای دیدن مطلب به صفحه وطنم ایران مراجعه نمایید.