بوســـــه از نام علی باز پلی زد به بهشت

چه مراعات نظیریست:علی،کعبه، بهشت