آنچه هستیم نمیخواهیم و آنچه میخواهیم نیستیم،آنجه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم و عجیب است هنوز امیدوار به فردایی روشن هستیم