وسط جلسه دادگاه دستمو بلند کردم حرفی بزنم دفاعی بکنم. قاضی میگه شما حرفی داری؟ گفتم پـَـَـس نه خواستم خطوط کف دستمو بهت نشون بدم فالمو بگیری ...