به منشی دفترم میگم لطفا شماره فلانی رو برام بگیر. میگه گرفتم وصل کنم؟ گفتم پـَـَس نــه فوت کن، قطع کن