رفتم به قاضیه تقاضای اعمال ماده 2 قانون محکومیتهای مالی واسه جلب دادم میگه میخواین بازداشت بشه؟ میگم پس نه میخوام ازش تشکر کنم