سخنگوی قوه‌ی قضاییه گفت: مهلت دو ماهه‌ای که برای بررسی مسائل پیرامون نرخ جدید دیه در نظر گرفته شده بود به پایان رسید و نتیجتا قیمت دیه همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.