برای وکیل خوب بن بست معنایی ندارد یا راهی خواهد یافت یا راهی خواهد ساخت...

      هفتم اسفند روز وکیل مدافع بر همه وکلای آزاد اندیش مبارک