خط زدن حواله کرد در متن چک

نظریه شماره6759/7-12/10/67اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

« نظربه اینکه صادرکننده چک باقلم زدن کلمه "حواله کرد"درمتن چک حق پشت نویسی راازکسی که چک دروجهش صادرشده سلب کرده ودریافت کننده هم باپذیرش چک بدین نحوبااین امرموافقت نموده است چه علی الظاهرشخصیت دریافت کننده مطمح نظرصادرکننده بوده کمااینکه بانک محال علیه براین امرگواهی کرده است بنابراین دارنده فعلی چک ازجمله دارندگان مذکوردرقسمت اخیرماده یک قانون صدورچک محسوب نمیشودودرنتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک ونیزحق اقامه دعوی کیفری رانخواهدداشت »

 

نظریه
شماره
۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ 
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیهکسی که چک در وجـه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید،بشرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمـه « حواله کرد» قلم نزده باشد)  در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیرماده ۲ قانون صدور چک(۳)، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‌تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه « حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری،دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‌گرددو در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد

/ 0 نظر / 55 بازدید